Централизованная подача отчетности

Обсуждение системы подачи отчетов в электронном виде.

Как вам централизованная система отчетности

Очень хорошо
6
40%
Ни какой разницы с прежним порядком
2
13%
Плохо. По прежнему порядку было лучше
7
47%
 
Всего голосов : 15

Сообщение dimajest » 16 июн 2009, 10:04

Електронная отчетность - миф. А подача отчетов в электронном виде - это приятное исключение (корявое, но работающее) (с) opz
"А що ви хочете? Нам база до одного міста! Має бути бумага в канцелярії!" (с) ДПІ
dimajest
Постоянный посетитель
 
Сообщения: 474
Зарегистрирован: 15 май 2008, 13:35
Откуда: Сонячне Закарпаттячко

Сообщение admin » 16 июн 2009, 10:54

Дмитро=dimajest :?:
admin
Site Admin
 
Сообщения: 5737
Зарегистрирован: 21 мар 2008, 17:59

Сообщение Roman » 16 июн 2009, 11:01

Хорошо Форум админить - все IP видно наверное :D
Roman
Магистр
 
Сообщения: 1173
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 11:32

Сообщение dimajest » 16 июн 2009, 14:24

admin
Ну они ж Имя просили, а не логин :)

Roman
Динамика от УкрТелекома не надолго спасает :)
dimajest
Постоянный посетитель
 
Сообщения: 474
Зарегистрирован: 15 май 2008, 13:35
Откуда: Сонячне Закарпаттячко

Сообщение admin » 16 июн 2009, 16:10

Тю, все гораздо проще..

dimajest ~ dima_jest ~ dima ~ Дмитрий ~ Дмитро

Все! ни каких тебе IP. Тем более что я могу увидеть их только на своем сайте :wink:
admin
Site Admin
 
Сообщения: 5737
Зарегистрирован: 21 мар 2008, 17:59

sota

Сообщение dimajest » 16 июн 2009, 21:35

admin
Надо будет попробывать подать "не принимаэмые" отчеты, декларации, прочие документы через оператора централизованой отчетности
И дальше жалобу в суд, на не выполнение им обязательств :)
Електронная отчетность - миф. А подача отчетов в электронном виде - это приятное исключение (корявое, но работающее) (с) opz
"А що ви хочете? Нам база до одного міста! Має бути бумага в канцелярії!" (с) ДПІ
dimajest
Постоянный посетитель
 
Сообщения: 474
Зарегистрирован: 15 май 2008, 13:35
Откуда: Сонячне Закарпаттячко

Сообщение ngvred » 16 июн 2009, 22:33

dimajest писал(а):admin
Íàäî áóäåò ïîïðîáûâàòü ïîäàòü "íå ïðèíèìàýìûå" îò÷åòû, äåêëàðàöèè, ïðî÷èå äîêóìåíòû ÷åðåç îïåðàòîðà öåíòðàëèçîâàíîé îò÷åòíîñòè
È äàëüøå æàëîáó â ñóä, íà íå âûïîëíåíèå èì îáÿçàòåëüñòâ :)


Àãà, â ñóä. Òîëüêî âîò íà êàêîì îñíîâàíèè â ñóä. Äîãîâîð ñ äåðæàòåëåì ýòîãî àäðåñà êòî-òî çàêëþ÷àë? Èëè íà îñíîâàíèè ÷åãî?
ngvred
Редкий гость
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 13 янв 2009, 13:38

Сообщение ngvred » 17 июн 2009, 08:23

Íó âîò, îòïðàâèë îò÷åòû íà åíòîò ãðåáàíûé ÿùèê. È ÷òî?
Îòïðàâèë 2 ñîîáùåíèÿ ïî 1-ìó ôàéëó âíóòðè.
Ïðèøëî 4 îòâåòà è íè îäèí íå îòêðûâàåòñÿ. Ïèøåò:"Çàãîëîâîê îñíîâíî¿ ÷àñòèíè ôàéëó ïîøêîäæåíèé". È ÷òî òåïåðü äåëàòü?
Âñêðûâàþ áëîêíîòîì è ñðåäè ñèìâîëîâ âèæó òàêîå:

"ϳäïðèºìñòâî: 32565513
Çâ³ò: 20330032565513J021510110000001062009.xml
Çâiò äîñòàâëåíî äî öåíòðàëüíîãî ð³âíÿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè 17.06.2009 â 09:04:56
ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÍÅ ÏÐÈÉÍßÒÎ. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ âèïðàâòå äîêóìåíò òà â³äïðàâòå éîãî çíîâó.
Âèÿâëåí³ ïîìèëêè:
Ïîìèëêà ðîçøèôðóâàííÿ áëîêó äàíèõ IVK: 'Âèíèêëà ïîìèëêà ïðè ðîçøèôðóâàíí³ äàíèõ. Îïèñ ïîìèëêè: Âëàñíèê îñîáèñòîãî êëþ÷à â³äñóòí³é ó ñïèñêó îòðèìóâà÷³â çàøèôðîâàíèõ äàíèõ'.
³äïðàâíèê: Øëþç ïðèéîìó çâ³òíîñò³ 'Öåíòð îáðîáêè åëåêòðîííî¿ çâ³òíîñò³. Îòðèìàíî."
ngvred
Редкий гость
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 13 янв 2009, 13:38

Сообщение admin » 17 июн 2009, 08:37

ngvred писал(а):Помилка розшифрування блоку даних IVK: 'Виникла помилка при розшифруванні даних. Опис помилки: Власник особистого ключа відсутній у списку отримувачів зашифрованих даних'.
Відправник: Шлюз прийому звітності 'Центр обробки електронної звітності. Отримано."


Roman13 тут писал:

1. - Обновите Клиента ИВК..
2.- Не получится - попробуйте зашифровать испольуя клиент Мастеркей 2. 5 - читал - должно сработать.
Последний раз редактировалось admin 18 июн 2009, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
admin
Site Admin
 
Сообщения: 5737
Зарегистрирован: 21 мар 2008, 17:59

Сообщение admin » 17 июн 2009, 08:40

ngvred писал(а):Ага, в суд. Только вот на каком основании в суд. Договор с держателем этого адреса кто-то заключал? Или на основании чего?


Если вы решили пользоваться услугами спецоператора - договор с ним обязателен, равно как и оплата его услуг :twisted:

Основания ищите тут
Последний раз редактировалось admin 18 июн 2009, 08:56, всего редактировалось 2 раз(а).
admin
Site Admin
 
Сообщения: 5737
Зарегистрирован: 21 мар 2008, 17:59

Сообщение dimajest » 17 июн 2009, 18:05

admin писал(а):со спецоператором договор обязателен, равно как и оплата его услуг


Итого
Хочеш честно работать и платить налоги:
Ежемесячные платежи
200 грн единый податок
223 грн пенсионный фонд
130 грн за возможность здавать отчеты
4 грн за ключ от ИВК
Итого
557 грн ежемесячных поборов.
Итого
6684 грн в год за право заработать нужно заплатить ....

Ну и плюс еще кашно штрафы, потому что "отчетные документы" и так не принимаются, и еще что-нить найдется.
Електронная отчетность - миф. А подача отчетов в электронном виде - это приятное исключение (корявое, но работающее) (с) opz
"А що ви хочете? Нам база до одного міста! Має бути бумага в канцелярії!" (с) ДПІ
dimajest
Постоянный посетитель
 
Сообщения: 474
Зарегистрирован: 15 май 2008, 13:35
Откуда: Сонячне Закарпаттячко

Сообщение Roman » 18 июн 2009, 16:08

В "процессе" обнаружилося:

    Если установленно ОПЗ - используйте сертификат ЦСК Мастеркей

    Если установленно БЗ+ - используйте сертификат УСЦ


ИВК пока глючит... не советуется...
Roman
Магистр
 
Сообщения: 1173
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 11:32

sota

Сообщение admin » 18 июн 2009, 16:53

Roman писал(а):В "процессе" обнаружилося:

    Если установленно ОПЗ - используйте сертификат ЦСК Мастеркей

    Если установленно БЗ+ - используйте сертификат УСЦ

ИВК пока глючит... не советуется...


При использовании ОПЗ - можно использовать ЛЮБЫЕ сертификаты!! Не вводите людей в заблуждение!
admin
Site Admin
 
Сообщения: 5737
Зарегистрирован: 21 мар 2008, 17:59

Сообщение Roman » 18 июн 2009, 19:39

admin писал(а):При использовании ОПЗ - можно использовать ЛЮБЫЕ сертификаты!! Не вводите людей в заблуждение!

Ето просто наиболее рабочие пары. :)

Но все равно ИВК с ОПЗ не дружит пока... :(
С БЗ+ и подавно....
Решать пользователям.
Но многие уже набили собственные "шишки" :(
Roman
Магистр
 
Сообщения: 1173
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 11:32

Сообщение admin » 19 июн 2009, 09:42

Roman писал(а):
admin писал(а):При использовании ОПЗ - можно использовать ЛЮБЫЕ сертификаты!! Не вводите людей в заблуждение!

Ето просто наиболее рабочие пары. :)

Но все равно ИВК с ОПЗ не дружит пока... :(
С БЗ+ и подавно....
Решать пользователям.
Но многие уже набили собственные "шишки" :(


Ну это ваше субъективное мнение.
Работает все! Создаем в OPZ, импортируем в БЗ+, подписываем и топравляем. В чем проблема?

И что значит OPZ не дружит с ИВК, вы еще скажите они не любят друг друга :lol:
admin
Site Admin
 
Сообщения: 5737
Зарегистрирован: 21 мар 2008, 17:59

Пред.След.

Вернуться в Порядок подачи отчетовКто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron