КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 жовтня 2009 р. N 1217-р

Київ

Про затвердження Національного плану дій з поліпшення адміністрування податків

Затвердити Національний план дій з поліпшення адміністрування податків, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 


Інд. 34

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2009 р. N 1217-р 


НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН
дій з поліпшення адміністрування податків

Удосконалення контрольно-перевірочної роботи

1. Запровадити періодичний перегляд критеріїв ризику діяльності платників податків, які використовуються під час планування перевірок, з метою удосконалення ризикоорієнтованої системи адміністрування податків та адекватного реагування на нові ризики, що з'являються в період економічної кризи.

ДПА.

Грудень 2009 року. 


2. Визначити галузі економіки, що є пріоритетними для контролю, з урахуванням наявних факторів ризику та на основі відповідного аналізу.

ДПА.

1 січня 2010 року. 


3. Забезпечити першочерговість включення до плану-графіка проведення планових виїзних перевірок платників податків, що мають найбільш високий ступінь ризику щодо несплати податків.

ДПА.

Постійно 


4. Визначити під час проведення перевірок діяльності пріоритетних галузей економіки причини низького рівня податкової віддачі окремих платників податків.

ДПА.

Постійно. 


5. Розробити у разі необхідності проекти нормативно-правових актів, спрямованих на оптимізацію діяльності у відповідних галузях економіки та збільшення податкових надходжень на підставі аналізу результатів перевірок діяльності окремих галузей економіки.

ДПА.

1 січня 2010 р. та постійно. 


6. Удосконалити практику одночасного проведення перевірок платників податків та їх контрагентів (пов'язаних осіб), в тому числі платників єдиного податку.

ДПА.

Протягом 2010 року. 


7. Забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку механізму визначення за непрямими методами об'єктів оподаткування та податкових зобов'язань суб'єктів господарювання, що перевіряються.

ДПА, Мінфін.

1 грудня 2009 року. 


8. Підготувати проекти законодавчих актів щодо перегляду строку проведення перевірок та розширення повноважень органів державної податкової служби під час проведення перевірок щодо отримання інформації про банківські рахунки платників податків, що перевіряються.

ДПА.

1 грудня 2009 року. 


9. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до власних нормативних актів в частині розшифрування інших доходів і витрат та обов'язковості подання електронної звітності для платників, що належать до великого та середнього бізнесу.

ДПА.

1 січня 2010 року. 


Посилення контролю за транскордонним ухиленням від оподаткування

10. Розробити пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", у якому передбачити механізм застосування положень міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування.

ДПА, Мінфін.

Грудень 2009 року. 


11. Розробити систему ризиків, притаманних сфері транснаціонального трансферного ціноутворення.

ДПА, Мінфін, ДМС, Мінекономіки, Держкомпідприємництво.

1 квітня 2010 року. 


12. Провести інвентаризацію міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування з метою визначення таких, що не відповідають сучасним стандартам Організації економічного співробітництва та розвитку, та підготувати пропозиції щодо переукладення таких договорів.

Мінфін, ДПА, МЗС.

1 січня 2010 року. 


13. Забезпечити вжиття заходів до укладення міжнародних договорів про обмін податковою інформацією з метою запобігання податковим зловживанням під час здійснення міжнародних трансакцій.

Мінфін, ДПА, МЗС, ДМС.

1 квітня 2010 року. 


14. Розробити проекти нормативно-правових актів, спрямованих на посилення дисципліни у сфері дотримання податкового законодавства у разі здійснення міжнародних трансакцій.

ДПА, Мінфін, ДМС.

1 лютого 2010 року. 


15. З урахуванням стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку провести перегляд Переліку офшорних зон виходячи з статистичної інформації про обсяг експортно-імпортних операцій за 2007, 2008 та дев'ять місяців 2009 року, здійснених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, та подати у разі необхідності відповідний проект нормативно-правового акта.

ДПА, Мінфін, ДМС.

1 грудня 2009 року. 


Удосконалення адміністрування податку на додану вартість

16. Розробити законопроект, спрямований на врегулювання питання щодо проведення тематичних перевірок з питань дотримання законодавства, що регулює нарахування та сплату податку на додану вартість, зокрема правомірності заявленого бюджетного відшкодування.

ДПА.

1 грудня 2009 року. 


17. Підготувати законопроект, у якому передбачити удосконалення процедури реєстрації платників податку на додану вартість та анулювання реєстрації платників, щодо яких встановлені факти участі в шахрайських схемах.

ДПА.

Грудень 2009 року. 


18. Продовжити роботу з розповсюдження електронної системи подання декларацій з податку на додану вартість для досягнення стовідсоткового отримання даних податкової звітності в автоматичному режимі.

ДПА.

Постійно. 


19. Затвердити план-графік скорочення обсягу податкового боргу з податку на додану вартість та відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету на IV квартал 2009 р. і 2010 рік та подати Кабінетові Міністрів України і Мінфіну.

ДПА.

1 грудня 2009 року. 


Поліпшення адміністрування податків, сплачуваних великими платниками податків

20. Створити за рахунок чисельності спеціалізованих регіональних податкових інспекцій з обслуговування великих платників податків у структурі центрального апарату ДПА центральний офіс по обслуговуванню великих платників податків з регіональними відділеннями у Дніпропетровській, Одеській областях і м. Києві та підпорядкувати його безпосередньо заступнику Голови ДПА.

ДПА.

1 грудня 2009 року. 


21. Розробити та подати Уряду проект акта Кабінету Міністрів України щодо збільшення чисельності центрального апарату ДПА, пов'язаної із створенням офісу великих платників податків.

ДПА, Мінфін.

20 листопада 2009 року. 


22. Розробити та затвердити перелік критеріїв, за якими визначатимуться великі платники податків.

ДПА.

10 грудня 2009 року. 


23. Провести аналіз показників фінансово-господарської діяльності платників податків з урахуванням критеріїв, за якими визначаються великі платники податків, та затвердити перелік таких платників податків.

ДПА.

15 грудня 2009 року. 


24. Поінформувати великих платників податків про переведення їх з 1 січня 2010 р. на обслуговування до центрального офісу по обслуговуванню великих платників податків або до його регіональних відділень.

ДПА.

20 грудня 2009 року. 


Інтенсифікація процесу стягнення податкової заборгованості

25. Включити до критеріїв оцінки державних податкових адміністрацій у регіонах та державних податкових інспекцій показник скорочення податкового боргу 20 платників податків, які мають найбільші суми податкового боргу у регіоні (в області, місті, районі), без урахування податкового боргу підприємств, щодо яких проводяться процедури банкрутства.

ДПА.

1 грудня 2009 року. 


26. Запровадити щомісячну оперативну звітність державних податкових адміністрацій у регіонах про вжиті заходи з погашення податкового боргу 20 найбільших боржників регіону (області, міста, району).

ДПА.

1 грудня 2009 року. 


27. Забезпечити з метою оперативного реагування на ризики погашення податкового боргу платниками податків, щодо яких проводяться процедури банкрутства:

щоквартальне (в розрізі кожного окремого боржника) інформування ДПА про розмір наявних ліквідних активів; обсяги заборгованості кредиторам, вимоги яких за законом є пріоритетними порівняно з податковим боргом;

подання відповідної інформації державним установам, які є кредиторами відповідних боржників-банкрутів.

Мінекономіки.

1 грудня 2009 р. та постійно. 


28. Провести диференціацію платників податків, щодо яких проводяться процедури банкрутства, за ступенем ризику погашення їх податкового боргу та сконцентрувати увагу податкових органів на роботі з боржниками, щодо яких є перспектива погашення боргу.

ДПА.

15 листопада 2009 року. 


29. Провести інвентаризацію невиконаних станом на 1 жовтня 2009 р. виконавчих документів, пов'язаних із стягненням податкового боргу юридичних та фізичних осіб, та вжити заходів до забезпечення безумовного виконання органами державної виконавчої служби зазначених виконавчих документів.

Мін'юст, ДПА.

15 листопада 2009 р. та постійно. 


30. Забезпечити безумовне виконання органами державної виконавчої служби вимог статті 53 Закону України "Про виконавче провадження" в частині звернення стягнення заборгованості перед державним бюджетом на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, належні боржникові від інших осіб (дебіторську заборгованість).

Мін'юст, ДПА.

1 листопада 2009 р. та постійно. 


31. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які регулюють порядок ліцензування та патентування окремих видів господарської діяльності, в частині внесення до переліку ліцензійних умов та умов патентування умови, яка передбачає відсутність у суб'єктів господарювання, що претендують на отримання відповідної ліцензії або патенту, непогашеної податкової заборгованості перед державним бюджетом та/або цільовими фондами.

Держкомпідприємництво, ДПА, Мінекономіки, Мінфін, Мінприроди, Мінпромполітики, інші органи, уповноважені проводити ліцензування певних видів господарської діяльності.

15 грудня 2009 року. 


32. Запровадити практику проведення спільних нарад керівників та заступників керівників Мінфіну і ДПА за участю голів державних податкових адміністрацій у регіонах, заступників Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим та голів облдержадміністрацій і керівників найбільших бюджетоутворюючих підприємств у відповідних регіонах, які мають значні суми непогашеного податкового боргу.

Мінфін, ДПА, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, голови обласних та міських держадміністрацій.

1 грудня 2009 р. та постійно. 


____________