Äîêóìåíò íå ïðîéøîâ ïåðåâèðêó

Делимся опытом в использовании OPZ (поддержка прекращена)

Äîêóìåíò íå ïðîéøîâ ïåðåâèðêó

Сообщение knaki » 21 июн 2009, 13:51

Ïðîãðàììà âûäàåò òàêîå ñîîáùåíèå:
Äîêóìåíò íå ïðîéøîâ ïåðåâèðêó ñòðóêòóðû:
maxInclusive constraint failed
The element
TIRÕÕÕÕG5 has an invalid value according to its data type
Ïîäñêàæèòå, ãäå èñêàòü îøèáêó?
Ôàê ÷èòàë,íî íå ïîìîãëî. :(
knaki
Редкий гость
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21 июл 2008, 23:27
Откуда: Киев

Сообщение dimajest » 21 июн 2009, 22:44

knaki
А можеш указать хотябы документ ?
не все на форуме телепаты, и могут сказать какой из 66 документов с таким полем ты заполяеш.

Могу подсказать только что
в документе для первой таблицы пятое поле имеет ограничение максимум 999
а ты поставил больше.

// не TIRХХХХG5 а T1RХХХХG5
цифра 1 и буква І пишутся чуть по разному.
Електронная отчетность - миф. А подача отчетов в электронном виде - это приятное исключение (корявое, но работающее) (с) opz
"А що ви хочете? Нам база до одного міста! Має бути бумага в канцелярії!" (с) ДПІ
dimajest
Постоянный посетитель
 
Сообщения: 474
Зарегистрирован: 15 май 2008, 13:35
Откуда: Сонячне Закарпаттячко

Сообщение knaki » 22 июн 2009, 05:49

äîêóìåíò J12015
ðååñòð ïîëó÷åííûõ è âûäàííûõ íàëîãîâûõ íàêëàäíûõ
ñïàñèáî çà îòâåò
knaki
Редкий гость
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21 июл 2008, 23:27
Откуда: Киев

Сообщение knaki » 22 июн 2009, 05:53

T1RÕÕÕÕG5

ïåðâàÿ òàáëèöà,ïÿòîå ïîëå?
Ãäå ýòî?
Âðîäå âñå è ïðàâèëüíî
ß ê ñîæàëåíèþ íå ïðîãðàììèñò,à áóõãàëòåð. :(
knaki
Редкий гость
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21 июл 2008, 23:27
Откуда: Киев

Сообщение knaki » 22 июн 2009, 05:55

èíäèâèäóàëüíûé ïîäàòêîâèé íîìåð íåïðàâèëüíî çàïîëíèë?
Âðó÷íóþ òàì íå çàïîëíÿþ íèêîãäà. :(
knaki
Редкий гость
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21 июл 2008, 23:27
Откуда: Киев

sota

Сообщение knaki » 22 июн 2009, 05:58

ïðîâåäåøü â äåíü ïÿòüäåñÿò íàëîãîâûõ íàêëàäíûõ.
Ïîëó÷àåòñÿ ïîñëå êàæäîé íàêëàäíîé íàäî ïðîâåðÿòü ñòðóêòóðó?
 êàêîé èç 50 íàêëàäíûõ îøèáêà?
Ðåáóñ,åùå òîò? :o
knaki
Редкий гость
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21 июл 2008, 23:27
Откуда: Киев

Re: Документ не пройшов перевирку

Сообщение admin » 22 июн 2009, 09:15

knaki писал(а):Программа выдает такое сообщение:
Документ не пройшов перевирку структуры:
maxInclusive constraint failed
The element
TIRХХХХG5 has an invalid value according to its data type
Подскажите, где искать ошибку?
Фак читал,но не помогло. :(


См. сюда https://opz.org.ua/forum/viewtopic.php?t=87
admin
Site Admin
 
Сообщения: 5719
Зарегистрирован: 21 мар 2008, 17:59

Сообщение knaki » 22 июн 2009, 14:59

Áîëüøîå ñïàñèáî çà ïîìîùü.
knaki
Редкий гость
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21 июл 2008, 23:27
Откуда: Киев

Сообщение shesser » 22 июн 2009, 17:10

knaki писал(а):проведешь в день пятьдесят налоговых накладных.
Получается после каждой накладной надо проверять структуру?
В какой из 50 накладных ошибка?
Ребус,еще тот? :o

Ви в чому проводете накладні?
shesser
Редкий гость
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 16:06

Сообщение knaki » 22 июн 2009, 19:12

â OPZ
knaki
Редкий гость
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21 июл 2008, 23:27
Откуда: Киев

Сообщение shesser » 23 июн 2009, 08:47

knaki
TIRХХХХG5 - в даному тезі прописаний ІПН постачальника (див 1розділ "Отримані податкові накладні")
З другої сторони OPZ не є програмою для ведденя бухгалтерії !, і проводити кожного дня 50 накладних, скажімо є над чим попрацювати...
Вам потрібно 1С, чи щось в тому роді. Там Ви ведети всю бухгалтерію, при необхідності вигружаєте реєстри в ОПЗ, і там ....

Насолоджуйтесь роботою і побивайте рекорди в косинці :)
shesser
Редкий гость
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 16:06


Вернуться в Использование OPZКто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron