Äëÿ ðàçðàáîò÷èêîâ OPZ

Что нужно исправить, что нового добавить в OPZ. Приветствуются конкретные пожелания, а не флейм...

Äëÿ ðàçðàáîò÷èêîâ OPZ

Сообщение ngvred » 13 янв 2009, 14:26

Ó íàñ â íàëîãîâîé ïîñòàâèëè êîìï, ÷òîáû ïëàòåëüøèêè ñàìè íàáèðàëè îò÷åòû â ýëåêòðîííîì âèäå. Âñå õîðîøî, òîëüêî çà 2008 ãîä, íàáðàëîñü ñòîëüêî êàðòî÷åê ïðåäïðèÿòèÿ ÷òî ïîðîé áîëüøå âðåìåíè óõîäèò íà ïîèñê ñâîèõ äàííûõ ÷åì íà íàáîðêó 5-ãî äîäàòêà. Ìîæíî ëè ðåøèòü äàííóþ ïðîáëåìó è îðãàíèçîâàòü õîòü ìèíèìàëüíûé ïîèñê äàííûõ ïî êîäó ôèðìû èëè ôèç. ëèöà?

 ôîðìå 1ÄÔ àâòîìàòè÷åñêè íå ïîäòÿãèâàåòñÿ êîä ÎÊÏÎ íàëîãîâîé èíñïåêöèè è íîìåð êâàðòàëà çà êàêîé ïåðèîä ôîðìèðóåòñÿ îò÷åò.
ngvred
Редкий гость
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 13 янв 2009, 13:38

Сообщение Roman » 16 янв 2009, 22:46

ngvred
Редкий гость

Где ето нововведение придумали??
Где сдаем Звиты?
Roman
Магистр
 
Сообщения: 1173
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 11:32

Сообщение ngvred » 19 янв 2009, 08:02

 Õàðüêîâå
ngvred
Редкий гость
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 13 янв 2009, 13:38

Сообщение ngvred » 20 май 2009, 07:10

Ìîæíî ëè â ïåðñîíàëüíûå ïàðàìåòðû äîáàâèòü ÊÎÀÒÓÓ ÷òîáû àâòîìàòè÷åñêè çàïîëíÿëèñü ïîëÿ â îò÷åòà, ò.ê. â íåêîòîðûõ îò÷åòàõ ýòî îáÿçàòåëüíîå ïîëå çàïîëíåíèå òåì áîëåå ïðè ïðîâåðêå äîêóìåíòà ïðîâåðÿåòñÿ çàïîëíåíèå ýòîãî ïîëÿ.
ngvred
Редкий гость
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 13 янв 2009, 13:38

Re: Для разработчиков OPZ

Сообщение shesser » 24 июн 2009, 16:55

ngvred писал(а):У нас в налоговой поставили комп, чтобы плательшики сами набирали отчеты в электронном виде. т.


Хто поставив комп: податкова чи підприємець ?? :?: Можно подробніше?
shesser
Редкий гость
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 16:06

sota

Сообщение dimajest » 24 июн 2009, 20:55

shesser
А яка різниця хто поклав, якщо і так половина декларацій та інших податкових документів і так не можно подати в електронному вигляді?
Електронная отчетность - миф. А подача отчетов в электронном виде - это приятное исключение (корявое, но работающее) (с) opz
"А що ви хочете? Нам база до одного міста! Має бути бумага в канцелярії!" (с) ДПІ
dimajest
Постоянный посетитель
 
Сообщения: 474
Зарегистрирован: 15 май 2008, 13:35
Откуда: Сонячне Закарпаттячко

Сообщение Roman » 25 июн 2009, 08:38

dimajest
половина декларацій і так не можно подати в електронному вигляді

Список в Студию!
Чего Там не хватает в ОПЗ?
Roman
Магистр
 
Сообщения: 1173
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 11:32

Сообщение dimajest » 25 июн 2009, 09:06

Roman
Я не сказал в ОПЗ, что нельзя создать в електронном виде.
я скаказ нельзя подать.
Електронная отчетность - миф. А подача отчетов в электронном виде - это приятное исключение (корявое, но работающее) (с) opz
"А що ви хочете? Нам база до одного міста! Має бути бумага в канцелярії!" (с) ДПІ
dimajest
Постоянный посетитель
 
Сообщения: 474
Зарегистрирован: 15 май 2008, 13:35
Откуда: Сонячне Закарпаттячко

Сообщение shesser » 25 июн 2009, 09:11

dimajest писал(а):shesser
А яка різниця хто поклав, якщо і так половина декларацій та інших податкових документів і так не можно подати в електронному вигляді?


Просто цікаво, і не зрозуміло, навіщо мучити платників....:
- ще одна, не маленька черга
- мабуть. фінансові затрати і т.д.
shesser
Редкий гость
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 16:06

Сообщение shesser » 25 июн 2009, 09:20

dimajest писал(а):Roman
Я не сказал в ОПЗ, что нельзя создать в електронном виде.
я скаказ нельзя подать.


Траплялися випадки коли Бест випускав помилкові версій(недоопрацьовані), але зразу ж виправляли.. і все ОК!
а говорити :"нельзя подать половину отчетов"- не етично!!!!!
shesser
Редкий гость
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 16:06

Сообщение Roman » 25 июн 2009, 10:35

Наверное, dimajest имеет ввиду екзотические документы, типа
ЗАЯВА про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
или
ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня
для СПД или Физ лиз которые не принимаются по Е-майл изначально. Ну надо же и Инспектора чемто занять? :D
Roman
Магистр
 
Сообщения: 1173
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 11:32

Сообщение dimajest » 25 июн 2009, 14:13

Roman, эти два и еще всякие необознаные.
Ну документы экзотические ровно настолько, сколько и декларация про прибыль предприятия, которая должна так же приниматся как и декларация про доходы ....


shesser
А как у вашей ДПИ реагируют на подачу

ЗАЯВА про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
та
ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня
Тоже посылают лесом к заступнику начальника ДПИ ?


Просто цікаво, і не зрозуміло, навіщо мучити платників....:
- ще одна, не маленька черга

Ви праві, навіщь ДПІ мучає платників обовьязковою електронною звітністю ?
dimajest
Постоянный посетитель
 
Сообщения: 474
Зарегистрирован: 15 май 2008, 13:35
Откуда: Сонячне Закарпаттячко

sota

Сообщение ольга56 » 03 июл 2009, 22:48

ngvred писал(а):Можно ли в персональные параметры добавить КОАТУУ чтобы автоматически заполнялись поля в отчета, т.к. в некоторых отчетах это обязательное поле заполнение тем более при проверке документа проверяется заполнение этого поля.
очень поддерживаю! это КОАТУУУ!! конечно это поледолжно быть обязательно в персональных настройках! и вообще- в персональных настройках должны быть все обязательные для отчетов данные.
ольга56
Редкий гость
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 июл 2009, 22:10

Re: Äëÿ ðàçðàáîò÷èêîâ OPZ

Сообщение ngvred » 27 июл 2009, 22:25

Возможно повторюсь но опять хочу указать на отсутствие КОАТУУ в "ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПАРМЕТРАХ" тем более что в последних версиях идет камеральная проверка по данному полю.
И еще хотел несколько пожеланий:
1. При формировании 1 ДФ, коммунальный и др. квартальные отчеты при сохранении автоматом выдает полугодие (при создании нового отчета указывалось 2 квартал) т.е. повторно необходимо указывать отчетный период.
2. В 1 ДФ автоматически не заполняются поля код (ОКПО) налоговой и квартал за который сдается отчет.
3. При заполнении отчета по земле, нереально долго вносятся данные .
4. Можно ли разделить справочники или как-то привязать их к определенным фирмам - т.е. у меня 4 фирмы, при заполнении 5-го додатка (НДС)высвечиваются все контрагенты по всем фирмам и по 1 ДФ все сотрудники 4-х фирм
ngvred
Редкий гость
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 13 янв 2009, 13:38

Re: Äëÿ ðàçðàáîò÷èêîâ OPZ

Сообщение ngvred » 01 авг 2009, 07:45

Да судя по всему сюда программисты ОПЗ не заглядывают. Жаль конечно, очень жаль.
ngvred
Редкий гость
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 13 янв 2009, 13:38


Вернуться в Предложения и пожеланияКто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0